meteoroloji
   
  meteoroloji
  Rasatci
 

GÖREVDE YÜKSELME SORULARI Rasatçı
1. Isı birimi nedir?
A) Kalori             B) Knot               C) Metre/saniye             D) Newton
2. Basınç hangi aletle ölçülür?
A) Termometre              B) Plüviyometre              C) Barometre  D)Aktinometre
3. 20 m/sn rüzgâr hızı kaç km/saate eşittir?
A) 18    B) 36      C)42      D) 72
4. Sıcaklık hangi alet ile ölçülür?
A) Barometre  B) Termometre    C)Anemometre             D) Higrometre
5. Nispi nem hangi yazıcı alet ile ölçülür?
A) Anemograf  B) Plüviograf      C)Higrograf      D) Termograf
6. Normal atmosfer basıncı kaç mm cıvadır?
A) 510  B) 680  C) 720  D) 760
7. Havadaiçerisindeki mevcut su buharı miktarının, havayı doymuş hale getirebilmesi için
gerekli su buharı miktarına oranına ne denir?
A) Nispi nem    B) Özgül nem    C)Mutlak nem        D)Buhar basıncı
8. Aşağıdaki uydulardan hangisi bir noktadan 12 saatte bir geçerek bulut görüntüsü alır?
A) TürkSAT 3-C  B)Askeri uydular   C) Haberleşme uyduları   D) Kutupsal yörüngeli uydular
9. Aşağıdakilerden hangisi tarım alanında önemli olan ve kontrol edilemeyen faktördür?
A) Tohum          B) İklim                C) Üretici             D)Toprak
10. Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik karak-terli doğal afet değildir?
A) Sel olayı        B) Dolu olayı      C) Deprem olayı         D)Don olayı
11. Aşağıdakilerden hangisi zirai tahminlerin kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A) Havacılık B) Orman yangınları C) Depolama, saklama ve nakliye D) Don olayı ve zararlarının önlenmesi
12. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Enlem etkisi                B) Sıcaklık etkisi                C) Yükseklik etkisi          D)Kara ve deniz etkisi
13. Aşağıdakilerden hangisi izoamplitüd haritaları hazırlanırken kullanılmaz?
A) Ortalama sıcaklık        B)Minimum sıcaklık       C) Maksimumsıcaklık    D) Maksimum ve minimum sıcaklık farkı
14. Aşağıdakilerden hangisi İklim elemanlarından biri değildir?
A) Sıcaklık          B) Güneşlenme              C)Yağış               D)Enlem
15. Aşağıdakilerden hangisi yağışı etkileyen faktörlerden biri değildir?
 A) Yükseklik      B) Yer şekli         C) Ayın çekimi  D)Denize yakınlık uzaklık
16. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya etki eden meteorolojik faktörlerden biridir?
A) Güneş radyasyonu  B) Yükseklik       C) Kirlenme        D) Bakı
17. Aşağıdakilerden hangisi yağışın oluşum şekillerinden biridir?
A) Sıvı yağışlar  B) Orografik yağış            C) Donan yağışlar           D) Düşmeyen yağışlar
18. Bir cismin görülüp teşhis edilebildiği mesafeye ne ad verilir?
A) Eşik                  B)Pist başı          C) Toz fırtınası                   D) Görüş mesafesi veya rüyet
19. Uçağın havada kalmasını sağlayan hıza ne ad verilir?
A) Kalkış hızı      B) Stalling hızı    C) İniş hızı          D) Kuyruk rüzgâr hızı
20. İniş sahasının en yüksek noktasının ortalama deniz seviyesinden olan yüksekliğine ne ad verilir?
A) Rasat parkı  B) Meydan ofisi               C) Meydan rakımı          D) GPS
21. Kısa vadeli tahmin aralığı ne kadardır?
A) 0 - 72 saat      B)72 saat - 5 gün             C) 5 -10gün       D)10 günden fazla
22. İnternet üzerinde her bilgisayarın aldığı ve benzeri olmayan numaralara ne ad verilir?
A) DSN                B) IP      C) GSM               D) GPRS
23. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istasyonlarda meteorolojik veri toplama yöntemi olarak
kullanılmaz?
A) Yerel alan ağı              B) ADSL                C) GPRS              D) BLUETOOTH
24. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kullandığı uydu haberleşme ağına ne ad verilir?
A) GSM               B) METTAH         C) VSAT              D) ADSL
25. Meteorolojik bültenlerde Türkiye bilgileri için hangi kısaltma kullanılır?
A) TU  B) UK  C) NL    D) TR
26. Aşağıdakilerden hangisi cephe çeşitlerindendir?
A) Adveksiyon   B)Oklizyon         C) Kontur           D)İzoteks
27. Yer sinoptik haritalarında izobarlar kaç milibar (mb) aralıklarla çizilir?
A) 1       B) 2       C) 3       D)4
28. İzoterm nedir?
A) Eşit sıcaklık değerlerini birleştiren eğridir.
B) Eşit rüzgâr değerlerini birleştiren eğridir.
C) Eşit basınç değerlerini birleştiren eğridir.
D) Eşit nem değerlerini birleştiren eğridir.
29. Farklı yoğunluktaki iki hava kütlesini ayıran geçiş zonu, devamsızlık hattı veya
meyilli yüzeye ne ad verilir?
A) Model           B) Kontur            C) Cephe            D) İzobar
36. Hava tahmini amaçlı yapılan rasat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klimatoloji rasadı B) Fevk rasadı C) Sinoptik rasadı     D) Metar rasadı
37. Dünya Meteoroloji Teşkilatının kısaltılmışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) UTC                B) DMİ                C)DMT               D)WMO
38. Yağışın şiddeti nasıl tespit edilir?
A) Tahmini olarak B) Bıraktığı su miktarından      C) Rasat zamanına bakarak D) Yağış anındaki durumundan
39. Sinoptik rasatta havanın genel kapalılık miktarı nasıl değerlendirilir?
A) 0/8  B) 1/8  C) 8/8  D) 10/8
40. Çisenti yağışı hangi buluttan yağar?
A) Cumulonimbus           B)Nimbostratus              C) Stratus            D) Cirrus
41. Klasik usülde sinoptik rasat yaparken en son hangi değer okunur?
A) Basınç            B) Nem                C) Sıcaklık           D) Rüzgâr
42. Türkiye’nin uluslararası blok numarası kaçtır?
A) 03    B) 17     C) 65     D) 99
43. Sinoptik rasatlarda maksimum (azami) sıcaklık grubu hangi saatte verilir?
A) 0300 UTC      B) 0900 UTC       C) 1200 UTC      D) 1800 UTC
44. Aşağıdakilerden hangisi bir bulut cinsi değildir?
A) Stratus          B) Cumulus        C) Altocumulus         D) Verniyer
45. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin büyüme ve gelişme dönemlerindeki safhaları incelemek için yapılan gözlemlere verilen isimdir?
 A) Fevk rasatları              B) Açık siper rasatları     C) Fenolojik gözlemler  D) Toprak sıcaklığı rasatları
46. Aşağıdakilerden hangisi fevk rasadı yapılmasını gerektirmez?
A) Kırağı              B) Fırtına             C) Dolu                D) Don olayı
47. Aşağıdakilerden hangisi don tahmin metotlarından biri değildir?
A) Mahalli don tahmini
B) Sayısal modellerle don tahmini
C) Ravinsonde ile yapılan don tahmini
D) Havanın gözlenmesiyle yapılan don tahmini
48. Aşağıdakilerden hangisi fevk rasatlarına konu olan gözlemdir?
A) Toprağın işlenmesi    B)Dolu yağışı ve zararı  C) Açık siper ölçümleri D) Hububat ekimi
49. Aşağıdakilerden hangisi tarım gidiş raporunda bildirilecek bitki ve hayvan grupları ile ilgili
olaylardan biridir?
A) Ormancılık  B) Meyve genetiği          C) Zirai mübadele           D) Meyveler
50. Aşağıdakilerden hangisi zirai tahminlerde kullanılan meteorolojik parametrelerden biridir?
A) Çiy  B) Ekim-dikim C) Sulama D) Kurutma
51. Aşağıdakilerden hangisi don olayından aktif korunma yöntemlerinden biri değildir?
A) Kuvvetli sis  B) Su uygulaması C) Havanın karıştırılması D) Suni sis (Atmosfere giden radyasyonun durdurulması
52. Aşağıdakilerden hangisi buğday verimine etki eden meteorolojik faktörler (parametrelerden) biri değildir?
A) Toprak nemi               B) Ekim tekniği                 C)Toprak sıcaklığı            D) Toprak nem indeksi
53. Aşağıdakilerden hangisi don olayından pasif korunma yöntemlerinden biri değildir?
A) Yer seçimi      B)Bitki idaresi         C) Bitki seçimi ve üretimi      D) Atmosfere giden radyasyonun durdurulması (suni sis)
55. Aşağıdakilerden hangisi güneşlenme süresini ölçen alettir?
A) Aktinograf    B) Aktinometre                C) Helyograf      D) Brewer Spektrofotometresi
56. Aşağıdakilerden hangisi rasatçının yağışla ilgili yaptığı gözlemlerden biri değildir?
A) Yağışın miktarı     B) Yağışın cinsi  C) Yağışın şiddeti            D)Yağışın tahmini
57. Aşağıdakilerden hangisinde boylam derecesinin önemli bir yeri vardır?
A) Basınç             B) Rasada çıkış saati        C) Güneşlenme              D)Sıcaklık
58. Aşağıdakilerden hangisi basınç değerinde yapılan düzeltmelerin amacıdır?
A) Gerçek basıncı bulmak için   
B) Basıncı istasyon yüksekliğine indirgemek için              
C) Yerkürenin atmosfere etkisini belirlemek için
D) Atmosferin yer şekillerine etkisini belirlemek için
59. Aşağıdaki meteorolojik aletlerden hangisi buharlaşma rasatları ile ilgili değildir?
A) Wild aleti     B)Buharlaşma havuzu  C) Plüviometre         D)Piş aleti
61. Aşağıdakilerden hangisi nispi nem ve buhar basıncı hesabında kullanılır?
A) Islak termometre değeri      
B) Minimum termometre değeri
C) Maksimum termometre değeri
D) Toprak üstü minimum termometre değeri
62. Aşağıdakilerden hangisi yağış rasatlarında kullanılan aletlerden değildir?
A) Plüviometre   B) Piş     C) Mihber      D)Plüviograf
63. Aşağıdakilerden hangisi hava bulanıklığı yapan hidrometeorlardan değildir?
A) Vadi sisi         B) Pus     C)Vergla            D)Sis
64. Aşağıdakilerden hangisi düşen hidrometeorlardan biri değildir?
A) Jivr                  B) Çisenti             C) Yağmur         D) Dolu
65. Aşağıdakilerden hangisi görüş mesafesi 200 metrenin altına düştüğünde var olan hadisedir?
A) Hafif sis         B) Çisenti             C) Kuvvetli sis                 D) Tabii sis
66. Aşağıdakilerden hangisi Plüviometreden (yağış ölçerlerden) milimetre olarak okunan değerin karşılığıdır?
A) 1 km2 lik alanda gram miktara karşılık gelir. 
B) 1 dm2 lik alanda kilogram miktara karşılık gelir.
C) 1 cm2 lik alanda kilogram miktara karşılık gelir.
D) 1 m2 lik alanda kilogram miktara karşılık gelir.
67. Aşağıdakilerden hangisi Hidrometeorların sınıflarından biri değildir?
A) Düşen hidrometeorlar           
B) Düşmeyen hidrometeorlar 
C) Hava bulanıklığı yapan litometeorlar  
D) Hava bulanıklığı yapan hidrometeorlar
68. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma havuzunda bulunur?
A) Wild            B)Piş     C) Mihber          D)Nidogeyç
69. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli yağmurun 1 saatte bırakacağı miktardır?
A) 2.6 mm’den fazla 7.6 mm’den az      B) 2.6 mm’den az  C) 7.6 mm’den fazla  D) 7.6 mm’ye kadar
70. Aşağıdakilerden hangisi kar rasatlarında yapılan ölçümlerden değildir?
A) Kar yüksekliği             B) Kar-su eş değeri         C) Kar savruntu miktarı D) Karın bıraktığı su miktarı
71. Aşağıdakilerden hangisi açık su yüzeyindeki buharlaşma miktarı ölçümünde kaydı yapılan
rasatlardan biri değildir?
A) Bulutluluk rasatları     B) Açık siper rasatları    C) Rüzgâr rasatları           D) Sıcaklık rasatları
72. 1/8 – 2/8 kapalılığa sahip bulutlar hangi terim ile rapor edilir?
A) FEW  B) SCT      C) BKN       D) OVC
73. Bulut taban yüksekliğini ölçen cihazın ismi nedir?
A) Transmissometer     B) Barometre    C) Altimetre       D)Silyometre
74. ICAO Standart Atmosferine göre deniz seviye sinde yer sıcaklığı kaç °C’dir?
A) 5       B) 15     C) 20     D)35
75. 8/8 kapalılığa sahip bulutlar hangi terim ile rapor edilir?
A) OVC      B) SCT         C)BKN      D)FEW
76. Meteoroloji meydan istasyonlarında yapılan hava tahmininin kod adı nedir?
A) FENOLOJİ     B) SPECI               C)TAF           D) Uçuş Raporu
77. Aşağıdakilerden hangisi altimetrik değer değildir?
A) QNE                 B)QNH                C)QFE                   D) YRS
78. Pist üzerinde uçakların inmeye çalıştığı ilk temas noktası ile eşik noktası arasında kalan pist kısmına ne ad verilir?
A) Tekerlek koyma bölgesi         B) Eşik noktası  C) Uçuş seviyesi         D) Uçuş bölgesi
79. Aşağıdakilerden hangisi Meteoroloji Gözlem Ofisidir?
A) Trabzon/Trabzon Meydan    B)İzmir/Adnan Menderes C) Ankara/Esenboğa D) İzmir/Çiğli
80. Yer rüzgâr ölçümleri pistten kaç metre yukarısı için ölçülür?
A) 1.5  B) 10     C) 50     D) 100
CEVAP ANAHTARI
1. A         2.C       3. D       4.B        5. C        6. D        7. A          8. D        9.B        10.C  
  
11. A      12. B      13.A      14. D      15. C      16. A      17. B      18.D      19. B      20. C     
21. A      22. B      23.D      24. C      25. A      26. B      27. D      28.A      29. C      30. C
 31. D     32.A      33. D      34. B      35. A      36. C      37.D      38. B      39. C      40. C
41. A      42. B      43.D      44. D      45. C      46. A      47. C      48.B      49. D      50. A
51. A      52. B      53.D      54. A      55. C      56. D      57. B      58.A      59. C      60. D
61. A      62. B      63.C      64. A      65. C      66. D      67. C      68.D      69. C      70.C
71. B      72.A      73. D      74. B      75. A      76. C      77.D       78. A     79. C      80. B
 
  meteoroloji  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
meteoroloji