meteoroloji
   
  meteoroloji
  Muhendis
 
GÖREVDE YÜKSELME SORULARI Mühendis

 1. Aşağıdakilerden hangisi hava kütlelerinin oluşum alanı olamaz?
A) Diverjansın hakim olduğu durgun, sakin anti siklon alanları
B) Homojenlik gösteren geniş kara yüzeyleri
C) Homojenlik gösteren geniş su yüzeyleri
D) Orta enlemler
2. Standart basınç seviye haritalarında eşit basınç yüksekliklerini birleştiren eğrilerin adı nedir?
A) Kontur            B) Adveksiyon C) Jet stream     D) Tandans
3. Özellikle kış aylarında birkaç kez Türkiye’ye kadar inerek hava sıcaklıklarının aşırı derecede düşmesine ve şiddetli ayazlara neden olan sistem hangisidir?
A) Sıcak nüveli siklon   B) Soğuk nüveli siklon C) Soğuk nüveli antisiklon   D) Sıcak nüveli antisiklon
4. Yer seviyesindeki siklon veya antisiklonlar ile yukarı seviyelerdeki siklon ve antisiklonların geriye doğru
meyil yapan bir eksen üzerinde bulunması hangi modelde görülür?

A) Baroklinik model B) Yüksek basınç sistemi  C) Sırt  D) Barotropik
5. Bir trofun yaşayabilmesi veya kaybolmaması için ne gerekir?
A) Basınç artışı B) Enverziyon C) Sıcak hava D) Soğuk hava
6. Özellikle (Cut-off) kopmuş derin alçak basınç veya alçak merkezlerde, ana trofların yanı sıra, en fazla
kaç adet tali trof analiz etmek mümkündür?

A) 4       B)3       C)2       D)1
7. Gerek bir istasyonun yer veya yüksek seviye rüzgârlarının, gerekse iki ayrı istasyonun rüzgârlarının siklonik dönüş yapması (beking) hâlinde o istasyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) O istasyona bir trof yaklaşıyordur.          B) O istasyona bir siklon yaklaşıyordur.
C) O istasyona sıcak hava yaklaşıyordur.   D) O istasyona soğuk hava yaklaşıyordur.
8. Frontogenesis nedir?
A) Nem takviyesi B) Sıcaklık düşüşü C) Cephe dağılım sahası D) Cephe oluşum sahası
9. Margule’nin formülü nerede kullanılır?
A) Vortisiti hesabında                          B) Rüzgâr kuvvetinin hesabında
C) Cephe meyillerinin bulunmasında  D) Tandan düşüşü hesaplanmasında
10. Soğuk cephenin meyili ne kadardır?
A)1/50-1/150  B) 1/150-1/300  C) 1/300-1/400   D)1/350-1/500
11. Jet eksenlerinin genç cephesel sistemlerle ilişkisi nasıldır?
A) Soğuk cepheyi keserler.
B) Sıcak cepheyi keserler.

C) Hem soğuk cepheyi hem de sıcak cepheyi keserler.
D) Jet rüzgârı eksenleri, genç cephesel sistemlere (oklide olmamış) paralel olarak uzanırlar.
12. Aşağıdakilerden hangisi cephelerin yön ve hızlarının tespitinde kullanılan metotlardan biri değildir?
A) Ortalama izoterm     B)Coriolis           C) Yüksek rüzgâr             D)Tandans
13. Genellikle lokal yağış
fırtınaları olarak meydana gelen orajların oluşumunda aşağıdaki faktörlerden hangisi yoktur?
A)Kararsızlık                               B) Aşağı ve orta seviyelerde nem 
C) Yer seviyesinde basınç artışı
D) Dikey hareketi oluşturacak bir mekanizma
14. Cephe önünde kuvvetli düşüş, cephe üzeri ve gerisinde hafif düşüş, yükseliş veya düz gidiş şeklinde tandans karakteri gösteren cephe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcak Cephe                 B) Duralar Cephe             C) Soğuk Cephe               D) Oklüzyon Cephe
15. Aşağıdakilerden hangisi kutupsal yörüngeli meteorolojik bir uydudur?
A) INSAT            B) GOMS             C) METEOSAT  D)NOAA
16. Uydu görüntülerinde atmosferdeki su buharı emisyonuna göre çalışan ve 6 - 7 nm  dalga boyunda görüntü alan kanal hangisidir?
A)SEVIRI    B)WV  C)IR     D)VIS                  
17. Şiddetli sağanak yağışlarda radardan elde edilen görüntünün reflektivitesi kaç dBZ’dir?
A) 5-10 dBZ B) 15-25 dBZ C) 30-35 dBZ  D) 40-65 dBZ
18. Aşağıdakilerden hangisi global atmosferik modeldir?
A) ETA B) HIRLAM C) IFS (ECMWF) D) MM5
19. EPS tahmin modellerinde şiddetli hava olaylarının tahminine yönelik olarak kullanılan indeks aşağıdakilerden hangisidir?
A) EFI B) HIRLAM  C) ETA D) ARPEGE
20. MM5 modelinin tahmin periyodu kaç saattir?
A) 48    B)72     C)96     D)120
21. Meteorolojik model ve çıktı verileri aşağıda verilen hangi depolama biriminde arşivlenmektedir?
A) TSM   B) Klima veri tabanı   C) METAR veri tabanı D) Sinoptik veri tabanı
22. GSM operatörleri tarafından sağlanan altyapıyı kullanan iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) VSAT              B) GPRS               C) SMTP             D) LAN
23. Kutupsal yörüngeli uydular dünya üzerindeki bir tam dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
A) 45 dakika      B) 1 saat 11 dakika     C) 1 saat 42 dakika   D) 2 saat 5 dakika
24. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi doğru bir IP adresine örnektir?
A) 122.17.55      B) 270.88.25           C) 121.16.4             D) 192.0.0.1
25. Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın meteorolojik açıdan ölçülen ve arşivlenen bir özelliği değildir?
A) Yön                 B) Yoğunluk       C) Hamle            D) Hız
26. Aşağıdakilerden hangisi hava tahmini amaçlı yapılan rasattır?
A) METAR          B) SPECI               C) Sinoptik         D) Klima
27. Türkiye’de aşağıdaki illerin hangisinde Ravinsonde rasatları yapılmamaktadır?
A) Adana            B) Erzurum  C) Samsun     D) Eskişehir
28. Meteorolojik balonlar için gaz elde etmekte kullanılan elektroliz yöntemi sonucunda hangi gaz elde edilir?
A) Hidrojen    B) Doğal gaz C) Azot D) Argon
29. Ravinsonde rasatları aşağıdaki alanların hangisinde kullanılmaz?
A) Hava tahmini ve analizi                   B) Deniz suyu sıcaklığı tahmini
C) Sayısal hava tahmin modelleri        D) Sivil ve askerî amaçlı havacılık
30. Havaalanlarında bulut taban yüksekliği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A)Silyometre B) Basınç Ölçer C) Transmisyometre D) Küresel Radyasyon Ölçer
31. Aşağıdakilerden hangisi radar türlerinden değildir?
A) Doppler B) Mobil C) X Band D) Receiver
32. Dünyanın güneş etrafındaki elips yörüngesinin büyük ekseni üzerinde güneşe en yakın olduğu noktaya ne denir?
A) Perihelion    B) Güneş günü     C) Meteor         D)Aphelion
33. Troposferde yükseklikle sıcaklığın artması durumuna ne ad verilir?
A) Albedo B) Enverziyon C) Güneşlenme şiddeti D) Güneşlenme süresi
34. ICAO standart atmosferine göre ortalama deniz seviyesindeki sıcaklık kaç °C’dir?
A) 5       B)10     C)15     D)20
35. Rüzgârın belirli bir yönden esme çokluğuna ne denir?
A) Lodos     B) Poyraz     C) Rüzgârın hızı D) Rüzgârın frekansı
36. Güneşlenme şiddeti hangi alet ile ölçülür?
A) Barograf        B) Aktinograf     C) Higrograf  D) Termograf
37. I- Enlem derecesi     II-Mevsimler        III- Coğrafi bölgeler
Yukarıda verilenlerden hangileri atmosferdeki su buharı miktarını etkileyen sebeplerdendir?
A) Yalnız I           B) I ve II               C) I, II ve III        D) II ve III
38. Hava içerisinde bulunan oksijen molekülleri, ultraviyole ışınlarının etkisi altında birbiri ile birleşerek hangi gazı meydana getirirler?
A) Ozon     B) Azot   C) Karbondioksit     D) Hidrojen
39. Aşağıdaki bulut tiplerinden hangisi yüksek seviye bulutudur?
A) Stratus         B) Altocumulus           C) Cumulus        D) Cirrocumulus
40. Aşağıdakilerden hangisi Kod-4678’in 4. sütununda yer alan görüş engelleyici hadiselerden birisidir?
A) SN    B) SQ     C) FU   D) GR
41. Havacılık amaçlı yapılan rasatlarda kodlanan basınç değerinin birimi hangisidir?
A) hPa     B)mm/Hg    C) inch  D) Bar
42. Aşağıdakilerden hangisi hâkim rüyet için SPECI hazırlama kıstasıdır?
A) 600 m     B) 800 m      C) 1000 m     D) 6000 m
43. Trend Tipi Pist İniş İstidlalinin süresi, sonuna eklendiği rasattan itibaren kaç saattir?
A) 5    B)3   C)2    D)1
44. Türkiye’de hazırlanan kısa periyotlu TAF’ların geçerlilik süresi kaç saattir?
A) 9       B)12     C)24     D)30
45. Havacılık amaçlı raporlarda kullanılan SCT  kısaltmasının anlamı nedir?
A) Gökyüzünün 1-2/8’i bulutlarla kapalıdır. B) Gökyüzünün 3-4/8’i bulutlarla kapalıdır.
C) Gökyüzünün 5-7/8’i bulutlarla kapalıdır. D) Gökyüzünün 8/8’i bulutlarla kapalıdır.
46. TAF’da kullanılan değişiklik terimlerinden hangisi ile sadece iyiye gidişler verilebilir?
A) TEMPO          B) PROB40 TEMPO              C) PROB30         D) BECMG
47. Meydan yetkilileri tarafından iletildiği takdirde METAR ve SPECI rasatlarının sonunda yayınlanan pist durum bilgisinde kullanılan SNOC-LO ve CLRD// kısaltmalarının anlamı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Pist durumu hakkında bilgi yok. -Pist temizleme çalışması devam ediyor.
B) Pist birikintiler nedeniyle kapalı.- Pist yüzeyi buzla kaplı.
C) Pist kar nedeniyle kapalı. - Pist yüzeyi temizlendi.
D) DHMİ’den bilgi gelmedi. - Pist açık.
48. Aşağıdakilerden hangisinde, METAR rasadının rüzgâr grubu doğru olarak kodlanmıştır?
A) 17505KT        B) 04012G22KT        C) 00008KT        D) 12008G17KT
49. Aşağıdaki meteorolojik hadiselerden hangisi MI tanımlayıcısı ile kombinasyonlu olarak kullanılabilir?
A) BR    B)FU    C)FG    D)SN
50. Havacılık amaçlı raporlarda yer alan “TSRA” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağışsız oraj     B) Sağanak yağmur  C) Orta kuvvette yağmur   D) Gök gürültülü sağanak yağmur

 
CEVAP ANAHTARI

1. d      2. a      3.c       4. a     5. d      6. b      7. c    8.d      9. c    10. a     
11. d   12. b   13.c     14. a    15. d    16. b   17. d   18.c    19. a   20. b
21. a   22. b   23.c     24. d    25. b     26. c   27. d   28.a   29. b   30. a
31. d   32. a   33.b     34. c   35. d      36. b   37. c   38.a   39. d   40. c
41. a   42. b   43.c     44. a   45. b      46. d   47. c   48.b   49. c   50.d
 
 
  meteoroloji  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
meteoroloji